خبرنامه الکترونیکی انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

شماره1- بهمن1391

شماره2- اردیبهشت1392

شماره 3- خرداد 1392

شماره 4- تير1392

شماره 5- مرداد و شهريور 1392

شماره 6 - مهر1392

شماره 7- آبان 1392

شماره 8 - آذر- دي 1392

شماره 9- بهمن 1392

شماره 10- اسفند- فروردین1393

شماره 11-اردیبهشت - خرداد1393

شماره 12-تیر 1393

شماره 13-مرداد 1393

شماره 14-شهریور 1393

شماره 15-مهر 1393

شماره 16-آبان 1393

شماره 17-آذر 1393

شماره 18- دی 1393

شماره 19- بهمن 1393

شماره 20- اسفند 1393

شماره 21- فروردین  1394

شماره 22- اردیبهشت 1394