اخبار و گزارشات کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت کیفیت ایرانگزارش اولین جلسه کارگروه مدیریت دانش (1 مهر 1393- انجمن مدیریت کیفیت ایران):
نخستین جلسه کارگروه مدیریت دانش در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با سخنان آقای مهندس امامی(دبیرانجمن) آغاز شد، ایشان ضمن بیان اهداف کلان و تشکیل این کارگروه در انجمن مدیریت کیفیت ایران از هم راستایی تشکیل کارگروه با چشم انداز و ماموریت انجمن سخن گفتند و در پی آن خواستار پیگیری، مسئولیت و تعهد اعضای کارگروه در جهت رسیدن به اثر بخشی ارزنده و رشد و گسترش آن شدند و هدف از راه اندازی کارگروه های تخصصی را با توجه به توانمندی های اعضای انجمن اقدامی در جهت گسترش فرهنگ مدیریت کیفیت در کشور بیان نمودند(جهت مشاهده گزارش کلیک نمایید)گزارش دومین جلسه کارگروه مدیریت دانش(15 مهر 1393- انجمن مدیریت کیفیت ایران):
در این جلسه هر کدام از اعضاء درباره انگیزه ها و رزومه کاری خود صحبت مبسوطی را با یکدیگر انجام دادند.• توضیحات مختصری درباره مقدمات مدیریت دانش (بحث و بررسی پیرامون موضوع مدیریت دانش) ارائه گردید( جهت مشاهده گزارش کلیک نمایید)گزارش سومین جلسه کارگروه مدیریت دانش( 22 مهر 1393):
آئین نامه داخلی پیشنهادی که توسط آقای رستگار مقدم آماده شده بود به بحث و بررسی گذاشته شد و تمامی اعضای کارگروه هر کدام از موارد را مورد بحث و در نهایت اصلاح قرار دادند. قرار بر این شد که این ویرایش از آئین نامه داخلی به عنوان ویرایش اول تلقی گردد و در 5 جلسه بعدی مجددا روی آن بازنگری صورت گیرد.و همچنین انتخاب دبیر کارگروه ( جهت مشاهده گزارش کلیک نمایید)گزارش چهارمین جلسه کارگروه مدیریت دانش( 29 مهر1393):
• تدوین چشم انداز، ماموریت، اهداف میان مدت و راهبردهای کارگروه مدیریت دانش
• بحث و بررسی در خصوص ضرورت تورهای آموزشی مدیریت دانش  (جهت مشاهده گزارش کلیک نمایید)گزارش پنجمین جلسه کارگروه مدیریت دانش(4 آبان 1393- انجمن مدیریت کیفیت ایران):
• ارائه نظرات و نکاتی که در جلسه تور آموزشی شرکت مپنا برگزار گردید توسط اعضای حاضر در جلسه
• بحث و بررسی در خصوص ضرورت تورهای آموزشی مدیریت دانش
(جهت مشاهده گزارش کلیک نمایید)


گزارش ششمین جلسه کارگروه مدیریت دانش(11 آذر1393- شرکت هم افزا):
• ارائه مجموعه مباحث مفصلی پیرامون سامانه دانش
• ارائه پاورپوینت ارائه جلسات
(جهت مشاهده گزارش کلیک نمایید)گزارش هفتمین جلسه کارگروه مدیریت دانش(9 دی 1393- انجمن مدیریت کیفیت ایران)

• تشکیل کمیته‌های تخصصی کارگروه
• خبر اعلام شروع به کار «سامانه دانش کیفیت ایران»
• تدوین اهداف کارگروه توسط کلیه اعضای کارگروه
(جهت مشاهده گزارش کلیک نمایید)


1- گزارش بازدید از واحد توسعه مدیریت دانش شرکت مپنا

2- بسته هویتی و برنامه های کارگروه مدیریت دانش

 3- اهداف کارگروه مدیریت دانش