مزایای عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایرانخدمات رايگان عضويت ویژه(سطح یک):
- صدور كارت عضويت معتبر نهادهاي ملي و بين‌المللي
- ارائه خدمات ارزيابي كيفيت در سطح ملي- تنديس
- ارائه گزارش بازخور
- امكان حضور 2 تن از كارشناسان ارشد اعضا در كلاس‌هاي تربيت ارزياب  (در صورت گذارندن پيش‌نيازهاي لازم)
- مصاحبه با مديرعامل و يا مديران ارشد و انتشار آن در سايت پر بازديد انجمن
- آگهي تبليغاتي اعضا در سايت انجمن
- معرفي اعضا در سايت انجمن به همراه لينك سايت عضو
- امكان حضور نماينده عضو  در کارگروه هاي مرتبط
- امكان حضور نمايندگان اعضا در گردهمايي‌هاي علمي فصلي (حداكثر 4نفر)
- كسب بخشي از 4 امتياز تشكل گرايي مدل رتبه بندي اتاق ايران
- امكان حضور نمايندگان اعضا در تورهاي  كيفيت
- پذيرش استفاده از مزاياي عضويت حقيقي براي نمايندگان اعضاء (حداكثر 4نفر)
- ارايه تخفيف و يا حتي حذف كامل شهريه حضور در دوره ها و كلاس هاي آموزشي
- درج مقالات روز مديران و كارشناسان ارشد اعضا در سايت انجمن (در صورت تائيد مقاله )
- امكان استفاده از لوگوي انجمن مديريت كيفيت در سربرگ و سايت و بروشورهاي اعضا
- امكان معرفي شركت به نهادها و سازمان‌ها مرتبط
- اطلاع رساني اطلاعيه هاي آموزشي، سمينارها و ..سازمان هاي غير عضو جهت اطلاع اعضا

خدمات رايگان عضويت سطح دو:
- صدور كارت عضويت معتبر نهادهاي ملي و بين‌المللي
- ارائه خدمات ارزيابي كيفيت در سطح ملي- اشتهار
- ارائه گزارش بازخور
- امكان حضور يكي از كارشناسان اعضاء در كلاس‌هاي تربيت ارزياب (در صورت گذارندن پيش‌نيازهاي لازم) 
- مصاحبه با مديرعامل و يا مديران ارشد و انتشار آن در سايت پر بازديد انجمن
- آگهي تبليغاتي اعضا در سايت انجمن
- معرفي اعضا در سايت انجمن به همراه لينك سايت عضو
- امكان حضور نماينده عضو  در کارگروه هاي مرتبط
- امكان حضور نمايندگان اعضا در گردهمايي‌هاي علمي فصلي (حداكثر 3نفر)
- كسب بخشي از 4 امتياز تشكل گرايي مدل رتبه بندي اتاق ايران
- امكان حضور نمايندگان اعضا در تورهاي  كيفيت
- پذيرش استفاده از مزاياي عضويت حقيقي براي نمايندگان اعضاء (حداكثر 3نفر)
- ارايه تخفيف و يا حتي حذف كامل شهريه حضور در دوره ها و كلاس هاي آموزشي
- درج مقالات روز مديران و كارشناسان ارشد اعضا در سايت انجمن (در صورت تائيد مقاله )
- امكان استفاده از لوگوي انجمن مديريت كيفيت در سربرگ و سايت و بروشورهاي اعضا
- امكان معرفي شركت به نهادها و سازمان‌ها مرتبط
- اطلاع رساني اطلاعيه هاي آموزشي، سمينارها و ..سازمان هاي غير عضو جهت اطلاع اعضا

خدمات رايگان عضويت سطح سه:
- صدور كارت عضويت معتبر نهادهاي ملي و بين‌المللي
- ارائه خدمات ارزيابي كيفيت در سطح ملي- اهتمام
- ارائه گزارش بازخور
- مصاحبه با مديرعامل و يا مديران ارشد و انتشار آن در سايت پر بازديد انجمن
- آگهي تبليغاتي اعضا در سايت انجمن
- معرفي اعضا در سايت انجمن به همراه لينك سايت عضو
- امكان حضور نماينده عضو  در کارگروه هاي مرتبط
- امكان حضور نمايندگان اعضا در گردهمايي‌هاي علمي فصلي (حداكثر 2نفر)
- كسب بخشي از 4 امتياز تشكل گرايي مدل رتبه بندي اتاق ايران
- امكان حضور نمايندگان اعضا در تورهاي  كيفيت
- پذيرش استفاده از مزاياي عضويت حقيقي براي نمايندگان اعضاء (حداكثر 2نفر)
- ارايه تخفيف و يا حتي حذف كامل شهريه حضور در دوره ها و كلاس هاي آموزشي
- درج مقالات روز مديران و كارشناسان ارشد اعضا در سايت انجمن (در صورت تائيد مقاله )
- امكان استفاده از لوگوي انجمن مديريت كيفيت در سربرگ و سايت و بروشورهاي اعضا
- امكان معرفي شركت به نهادها و سازمان‌ها مرتبط
- اطلاع رساني اطلاعيه هاي آموزشي، سمينارها و ..سازمان هاي غير عضو جهت اطلاع اعضا


خدمات رايگان عضويت ساده:
- صدور كارت عضويت معتبر نهادهاي ملي و بين‌المللي
- مصاحبه با مديرعامل و يا مديران ارشد و انتشار آن در سايت پر بازديد انجمن
- آگهي تبليغاتي اعضا در سايت انجمن
- معرفي اعضا در سايت انجمن به همراه لينك سايت عضو
- امكان حضور نماينده عضو  در کارگروه هاي مرتبط
- امكان حضور نماينده  اعضا در گردهمايي‌هاي علمي فصلي
- كسب بخشي از 4 امتياز تشكل گرايي مدل رتبه بندي اتاق ايران
- امكان حضور نمايندگان اعضا در تورهاي  كيفيت
- پذيرش استفاده از مزاياي عضويت حقيقي براي يكي از نمايندگان عضو
- ارايه تخفيف و يا حتي حذف كامل شهريه حضور در دوره ها و كلاس هاي آموزشي
- درج مقالات روز مديران و كارشناسان ارشد اعضا در سايت انجمن (در صورت تائيد مقاله )
- امكان استفاده از لوگوي انجمن مديريت كيفيت در سربرگ و سايت و بروشورهاي اعضا
- امكان معرفي شركت به نهادها و سازمان‌ها مرتبط
- اطلاع رساني اطلاعيه هاي آموزشي، سمينارها و ..سازمان هاي غير عضو جهت اطلاع اعضا