جهت عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران کلیک نمایید

 

 

 

دانلود فرم درخواست عضويت حقوقي انجمن مديريت كيفيت ايران

شرايط عضويت اعضاء حقوقي:
1-تكميل فرم اطلاعات كلي (ويژه اعضاء حقوقي ).
2-كپي آگهی تاسیس سازمان
3-کپي گواهينامه‌هاي مديريت کيفيت دريافت شده.
4-کپی گواهی عضویت دراتاق بازرگانی
خواهشمند است مدارك فوق را تكميل و به دفتر انجمن ارسال و يا فاكس(88725944) نمائيد تا پس از بررسي آنها توسط كميته پذيرش انجمن نسبت به تعيين حق عضويت و شماره عضويت و ارسال كارت اقدام گردد.