دانلود فرم درخواست عضويت حقيقي

انجمن مديريت کيفيت ايران

مشخصات فردي

نام و نام‌خانوادگي(فارسي و لاتين) :

نام پدر:

سال تولد :

شماره شناسنامه:

 

تحصيلات (کپي مدارک پيوست گردد)

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

كارشناسي

 

 

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

 

 

دكترا

 

 

 

 

 

سوابق شغلي

نام سازمان

سمت

شروع

خاتمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزشهاي گذرانده شده(کپي گواهينامه آموزش پيوست گردد)

    عنوان دوره

برگزار كننده

تاريخ برگزاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساير (تاليف، ترجمه، مقاله، تدريس و...):

 

 

 

آدرس:

آدرس الکترونیکی:

تلفن، فاکس و تلفن همراه

بدينوسيله صحت اطلاعات ارائه شده را تصديق و همچنين تائيد مي‌نمايم که آئين‌نامه عضويت انجمن مديريت کيفيت ايران را مطالعه نموده و مفاد آن مورد موافقت اينجانب مي‌باشد.                                                                                                                                              تاريخ و امضاء

 

جناب آقاي/سرکار خانم ............................................................... از تاريخ ...................................... تحت شماره ......................................... بعنوان عضو ............................................ انجمن پذيرفته‌شده‌اند.

                                                                                                                           نام و امضاء مسئول كميته پذيرش: