عنوان: مورد کاوی ساختار، فرآیند و نتایج یک برنامه بهبود کیفیت (در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)

ترویج فرهنگ کیفیت و آموزش رویکردها و روش های مدیریت کیفیت رسالت «انجمن مدیریت کیفیت ایران» است. انتشار نمونه های اقدامات و ابتکار عمل های مدیریت کیفیت و معرفی الگو از سازمان های بومی یکی از موثرترین راه های آموزش کاربردی این روش ها و فنون ترویج فرهنگ کیفیت است.

کتاب حاضر مورد کاوی اجرای مدیریت کیفیت در یک سازمان درمانی وابسته به دانشگاه علوم پرشکی تهران است .خوانندگان جزییات طراحی و اجرای این برنامه بهبود را مرور کرده ،طی آن با چالش ها و ظرافت های این فرایند آشنا میشوند. نکته ی متمایز در مطالعه ی حاضر، حوزه ی مورد بررسی آن است: بیمارستانی و خدماتی ؛ برنامه های توسعه ی کشور(و چشم انداز بیست ساله)،ایجاب می کند در همه ی حیطه ها با بهره مندی از نظام های مدیریت نوین ، بهینه سازی کنیم و ظرفیت رقابت را در عصر جهانی شدن ایجاد نماییم.

این کتاب ،نوشته ی تعدادی از محققین ممتاز و مبتنی بر مبنای نظری عمیق و دانش روز در زمینه مدیریت کیفیت است. مطالعه ان را به مدیران و کارشناسان علاقمند به اجرای برنامه های بهبود کیفیت در سازمان های دولتی و خصوصی و بیمارستانی توصیه می کنیم.

  

نویسندگان و محققین:

دکتر سیدمهرداد محمدی، دکترسیدفرزاد محمدی،دکترجریس هجز،افسانه امیدی مراد،دکتر مرتضی ظهرابی،دکتر شهاب خطیب زاده و مرضیه حسینی عراقی

موضوع: کیفیت فراگیر تحول سازمانی پزشکی

ناشر: انجمن مدیریت کیفیت ایران

تعداد صفحه: 55

قیمت: 2000 تومان

جهت کسب اطلاعات و تهیه کتاب فوق با شماره تلفن های 4- 88101192 تماس حاصل فرمایند.