بسمهتعالي

اساسنامه انجمن مديريت كيفيت ايران

فصل اول- كليات و اهداف:

ماده 1)به منظور ارتقاي دانش مديريت در زمينه گسترش و پيشبرد فرهنگ كيفيت و روشهاي تحقق آن در صنعت و خدمات كشور و نهادينه شدن آنها در راستاي كمك به توسعه اقتصادي ، علمي ، فني و بازرگاني مؤسسات صنعتي و خدماتي كشور ، راهيابي به بازارهاي جهاني و در راستاي بند "ك" ماده 5 قانون اصلاح قانون اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب آذر 1373، "انجمن مديريت كيفيت ايران" كه از اين پس در اين اساسنامه "انجمن" ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.

ماده 2)انجمن مؤسسهاي غيرانتفاعي است و در زمينههاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت ميكند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و رئيسهيئتمديره آن ، از طرف هيئتمديره ، نماينده قانوني انجمن ميباشد.

ماده 3)مركز انجمن در شهر تهران-بالاتر از ميدان وليعصر-كوچه پزشكپور-پلاك22، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميباشد و شعب آن پس از تصويب هيئتمديره انجمن و تائيد اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران ميتواند در هر منطقه از كشور يا خارج از كشور تشكيل گردد.

تبصره : هيئتمديره ميتواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام گردد و به اطلاع اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران برسد.

ماده 4)انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل ميشود و ملزم به رعايت قوانين جمهورياسلامي ايران ميباشد

فصل دوم وظايف و فعاليتها :

ماده 5)به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه ، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي ، فني و بازرگاني در سطح ملي و بينالمللي بين محققان و متخصصاني كه به گونهاي با دانش مديريت در زمينه كيفيت و توسعه نظامهاي كيفيت در صنايع و بازرگاني و خدمات سروكار دارند.

2-5- ايجاد رابطه و همكاري با نهادهاي اجرايي ، علمي ، پژوهشي و بازرگاني در زمينه ارزيابي و بازنگري نظامهاي مديريت كيفيت و نيز همكاري با مؤسسات ملي و بينالمللي فعال در زمينه تدوين ، طبقهبندي يا كاربرد استانداردهاي ملي و بينالمللي بويژه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران.

3-5- معرفي ، ترغيب و تشويق پژوهشگران و مديران سازمانهاي توليدي و خدماتي موفق در بهبود و ارتقاي كيفيت سيستم مديريت ،محصول يا خدمات و توسعه بازار بينالمللي خود.

4-5- ارائه خدمات مشاورهاي ، آموزشي و پژوهشي مرتبط به سازمانها و نهادهاي متقاضي.

5-5- تشكيل گردهماييهاي علمي مرتبط با مديريت كيفيت در سطح ملي ، منطقهاي و در سطحملي و بينالمللي و اعزام نماينده به گردهماييهاي مشابه ملي و بينالمللي .

6-5- تشكيل بانكهاي اطلاعاتي از آخرين استانداردها و پيشرفتهاي علمي و اقتصادي و بينالمللي و بازارهايجهاني در زمينه نظامهاي مديريت كيفيت.

7-5- پاسداري از ارزش و اعتبار گواهينامههاي صادره از سوي مراجع ذيصلاح براي اعضاء از طريق وضع آئيننامههاي داخلي و پيگيري موارد تخلف و استفاده غيرمجاز از اسامي و عناوين مؤسسات استاندارد يا گواهيدهنده از طريق مراجع قانوني.

8-5- انتشار كتب و نشريات علمي مرتبط.

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت :

ماده 6)انواع عضويت در انجمن در چهار گروه به شرح زير ميباشد:

1-6- الف- اعضاء اصلي حقوقي:

شركتهايي كه داراي گواهينامههاي ملي يا بينالمللي نظاممديريت كيفيت باشند و يا در زمينه آموزش ، ترويج و مشاوره نظامهاي كيفيت فعاليت ميكنند و داراي گواهينامه از مراجع ملي يا بينالمللي مورد تائيد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هستند ، ميتوانند پس از تائيد هيئتمديره انجمن به عضويت "اصلي حقوقي" انجمن درآيند. اعضاء اصلي حقوقي از طريق معرفي كتبي نماينده خود در نظام‌‌كيفيت مؤسسه متبوع ، در امور انجمن مشاركت ميكنند.

1-6- ب- اعضاء اصلي حقيقي :

به منظور جلب مشاركت متخصصين مرتبط و استفاده از تجارب و دانش آنها ، علاوه بر مؤسسان انجمن ، كليه اعضاء هيئتعلمي مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي شاغل يا داراي سابقه مفيد درامر نظامهاي كيفيت و كارشناساني كه حداقل داراي درجه كارشناسي در يكي از رشتههاي مديريت يا مهندسي و سابقه كار مفيد و موثر در زمينه مديريت، طراحي يا بهسازي نظامهاي كيفيت سازمانهاي توليدي و خدماتي باشند، ميتوانند به عضويت اصلي "حقيقي" انجمن درآيند.

1-6- ج- اعضاء وابسته:

مؤسسات و افراد زير پس از تصويب هيئتمديره ميتوانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.

الف- مؤسساتي كه استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت را بطور جدي در دستور كار خود قرار دادهاند و مراتب به تائيد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا هيئتمديره انجمن رسيده باشد( عضو وابسته حقوقي)

ب- دانشجويان مرتبط و متخصصين علاقمندي كه اساسنامه انجمن را بپذيرند(عضو وابسته حقيقي)

*ج- انجمنها و تشكلهائيكه در راستاي اهداف انجمن تمايل به عضويت و همكاري داشته باشند ميتوانند عضو وابسته حقوقي بشوند.

تبصره 1 : تقاضاي عضويت اعضاء اصلي و وابسته بايد كتبا" به هيئتمديره انجمن تسليم گردد و تسليم تقاضانامه از سوي متقاضي به معناي پذيرش اساسنامه تلقي ميگردد و جزئيات شرايط و حقوق عضويت در آئيننامه ويژه تعيين خواهد شد.

تبصره 1 : تصميم در رد يا قبول عضويت توسط هيئتمديره اتخاذ ميگردد. در صورت رد تقاضا ، مراتب كتبا" به متقاضي اعلام ميگردد و متقاضي ميتواند پس از يك سال مجددا" تقاضاي عضويت نمايد.

1-6- د- عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام آنان در زمينههاي مديريت و مهندسي حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزندهاي نموده باشند بنا به پيشنهاد يكي از اعضاء هيئتمديره و تصويب هيئتمديره ميتوانند به عضويت افتخاري انجمن درآيند.

ماده 7) هريك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمععمومي تعيين ميگردد، به عنوان حقعضويت پرداخت خواهد كرد. اين مبلغ علاوه بر مبلغي است كه اعضاء در هنگام شروع عضويت (وروديه) پرداخت خواهند كرد و ميزان آن نيز توسط مجامع ساليانه تعيين ميگردد.

تبصره 1: پرداخت حقعضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نميكند.

تبصره 2:اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حقعضويت ساليانه معاف هستند.

تبصره 3: براي اشخاص حقوقي دو ميليون ريال وروديه و سالانه يكميليون و دويست هزار ريال حقعضويت و براي اشخاص حقيقي مبلغ يكصدهزار ريال وروديه و يكصدهزار ريال حقعضويت ساليانه.(درمجمع 19/11/79 حذف شد)

ماده 8) عضويت در يكي از موارد زير با تائيد هيئتمديره خاتمه مييابد:

1-8- استعفاي كتبي عضو

2-8- عدم پرداخت حقعضويت سالانه عليرغم حداقل دو بار اخطار كتبي

3-8- ابطال گواهينامه نظام كيفيت شخصيتهاي حقوقي يا رعايت نكردن اساسنامه و مصوبات مجامععمومي و هيئتمديره و يا تعطيل قطعي مؤسسه عضو.

4-8- فوت اعضاء حقيقي يا رعايت نشدن اساسنامه و مصوبات مجامععمومي و هيئتمديره توسط آنها.

5-8- دستور كتبي مراجع قانوني ذيصلاح و دادگاهها در مورد سلب عضويت هر يك از اعضاء.

تبصره : تائيد خاتمه عضويت با هيئتمديره است.

فصل چهارم اركان انجمن :

ماده 9)اركان اصلي انجمن عبارتند از :

الف- مجمععمومي

ب- هيئتمديره

ج- بازرسان

الف- مجمععمومي

ماده 10) مجمععمومي از گردهمايي اعضاي اصلي بصورت عادي يا فوقالعاده تشكيل ميشود.

1-10- مجمععمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي شود و با حضور يا رأي كتبي نصف بعلاوه يك ،كل اعضاي اصلي رسميت مييابد و تصميمات اكثريت آراء معتبر است. شخصيتهاي حقوقي رأي خود را توسط نماينده تامالاختياري كه كتبا" به انجمن معرفي كردهاند، اعلام ميكنند.

2-10- در صورتيكه در دعوت نخست ، مجمععمومي رسميت نيابد، جلسه دوم به فاصله حداكثر بيستروز بعد تشكيل ميشود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

3-10- مجمععمومي فوقالعاده در موارد ضروري با دعوت رئيس هيئتمديره يا بازرس اصلي و يا با تقاضاي كتبي يكسوم اعضاء پيوسته تشكيل ميشود.

تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامععمومي فوقالعاده بصورت اعلام كتبي يا درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار انجام ميشود و بايد حداقل 3هفته قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي اصلي برسد.

تبصره 2: يك سوم اعضاي اصلي ميتوانند مستقيما" اقدام به دعوت مجمععمومي فوقالعاده نمايند مشروط براينكه هيئتمديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان در آگهيدعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئتمديره و بازرس تصريح نمايد.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستورجلسه عمومي منحصرا" موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيئترئيسه مجمع از ميان اعضاء انتخاب خواهد شد.

تبصره 4: در تمام جلسات مجامععمومي، نمايندگان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران بعنوان ناظر و بدون حق رأي ميتوانند شركت كنند و مصوبات مجمععمومي از طريق اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران در اداره ثبت شركتها به ثبت ميرسد.

تبصره 5: شركت اعضاء وابسته و افتخاري در مجمععمومي بدون حق رأي و انتخاب شدن و انتخاب كردن بلامانع است. (در مجمع 19/11/79 حذف شد)

ماده 11) وظايف مجامععمومي عادي و فوقالعاده:

1-11- انتخاب اعضاي هيئتمديره و بازرس

2-11- تصويب خطمشي انجمن

3-11- بررسي تصويب پيشنهادهاي هيئتمديره و بازرس(اصلي يا عليالبدل)

4-11- تعيين ميزان حقعضويت و وروديه و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن.

5-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.

6-11- تغيير هيئتمديره و بازرس( يا بازرسان)

7-11- تصويب انحلال انجمن

8-11- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينههاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

تبصره 1: مجامععمومي توسط رئيس يا نايبرئيس هيئتمديره افتتاح و توسط هيئترئيسهاي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.

تبصره 2: اعضاي هيئترئيسهاي با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمعانتخاب ميشوند.

تبصره 3: اعضاي هيئترئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئتمديره و بازرس كانديدا كردهاند.

تبصره 4: اخذ آراء از افراد حاضر در جلسه كه اصالتا" يا وكالتا" شركت كردهاند، انجام ميشود و هيچكس حق ندارد بيش از يك برگ رأي بدهد.

تبصره 5: مجمععمومي فوقالعاده به منظور تصميمگيري در موارد بندهاي 5-11 و6-11 و 7-11 تشكيل ميشود.

ب- هيئتمديره

ماده 12) هيئتمديره انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو عليالبدل ميباشد كه هر 3 سال يكبار با رأي مخفي اعضاي اصلي انجمن از ميان اعضاي اصلي(نمايندگان شخصيتهاي حقوقي و اعضاي حقيقي) با رعايت تبصره شماره 1 اين ماده ، انتخاب ميشوند.

تبصره 1: حداقل 5 نفر از اعضاء اصلي و يك نفر از اعضاء عليالبدل از بين نمايندگان شخصيتهاي حقوقي انتخاب خواهند شد. حداكثر 2 نفر از اعضاء اصلي و يك نفر از اعضاء عليالبدل هيئتمديره از بين شخصيتهاي حقيقي انتخاب خواهند شد. مشروط براينكه در مقابل هر نفر كانديداي عضويت در هيئتمديره از بين اعضاي داراي شخصيت حقيقي، حداقل 15 نفر عضو حقيقي در جلسه مجمععمومي حضور داشته باشند.(درمجمع 19/11/79 حذف شد)

تبصره 2: چنانچه هر يك از شخصيتهاي حقوقي نسبت به معرفي نماينده جديدي به انجمن اقدام كند و نماينده قبلي آن عضو قبلا" از سوي مجمععمومي به عضويت هيئتمديره انجمن انتخاب شده باشد، نماينده قبلي در صورت تمايل خود و موافقت ساير اعضاء هيئتمديره، كماكان عضو هيئتمديره و بعنوان يك شخصيت حقيقي تلقي خواهد گرديد و تبصره يك در اين موارد صادق نخواهد بود.

1-12- انتخاب مجدد اعضاء هيئتمديره براي دورههاي متوالي بلامانع است.

2-12- شركت اعضاء هيئتمديره در جلسات هيئتمديره افتخاري است ولي مجمععمومي ميتواند پاداشي سالانه به اعضاء هيئتمديره بپردازد. در صورتيكه هريك از اعضاء هيئتمديره انجام وظايفي را از سوي هيئتمديره براي انجمن در خارج از زمان جلسات هيئتمديره تقبل كرده باشند كه مستلزم صرف زمان قابل محاسبه باشد و يا هزينهاي را براي انجام مأموريت خود پرداخته باشند ، در چهارچوب عرف و با تصويب هيئتمديره ، حقالزحمهاي به آنها پرداخت و هزينه انجام شده مسترد خواهد شد.

3-12- هيئتمديره حداكثر تا 15 روز پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود و انتخاب رئيس، نايبرئيس، منشي هيئتمديره و خزانهدار اقدام ميكند.

4-12- هيئتمديره با توجه به حجم فعاليت و وظايف جاري خود سازمان و تشكيلات مناسبي را ايجاد و در چهارچوب آن با تشريح وظايف و اختيارات ، انجمن را اداره ميكند. هيئتمديره ميتواند با تغيير در شرايط و نيازها ، در ساختار سازماني انجمن تجديدنظر كند.

5-12- كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس يا نايبرئيس و يكي از اعضاء هيئتمديره ، همراه با مهر انجمن معتبر است.

6-12- انجمن داراي دبيرخانهاي خواهد بود و كليه نامههاي رسمي انجمن پس از امضاي رئيس يا يكي از اعضاي هيئتمديره يا دبير و مهر انجمن و ثبت در دفتر دبيرخانه معتبر است مگر اينكه هيئتمديره ترتيب ديگري را معين كرده باشد.

*دبير انجمن توسط هيئتمديره انتخاب و شرح وظايف و مسئوليتهاي دبير توسط هيئتمديره مشخص و جهت اجرا به دبير ابلاغ ميگردد.

7-12- هيئتمديره موظف است حداقل هريك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئتمديره حداقل سه روز است.

8-12- جلسات هيئتمديره با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مييابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي حاضر در جلسه، معتبر است.

9-12- كليه مصوبات هيئتمديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورتجلسات هيئتمديره نگهداري ميشود.

10-12- شركت اعضاي هيئتمديره در جلسات ضروري است و غيبت هريك از اعضاء بدون عذرموجه به تشخيص هيئتمديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

11-12- در صورت استعفاء ، بركناري يا فوت هريك از اعضاء هيئتمديره، عضو عليالبدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

12-12- شركت بازرسان در جلسات مجامععمومي بدون داشتن حقرأي مجاز است.

13-12- هيئتمديره موظف است ظرف حداكثر 4ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمععمومي و انتخاب هيئتمديره جديد اقدام نمايد.

14-12- اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميتوانند برحسب مورد نمايندهاي بعنوان ناظر و بدون حقرأي در جلسات هيئتمديره انجمن داشته باشند.

ماده 13) هيئتمديره نماينده قانوني انجمن ميباشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمععمومي.

2-13- تشكيل گروههاي تخصصي انجمن ، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.

3-13- هيئتمديره ميتواند هر اقدام و معاملهاي را كه ضروري بداند درمورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فكرهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمععمومي است، انجام دهد.

4-13-جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامععمومي است، هيئتمديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا ميباشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينههاي انجمن براي تصويب در هيئتمديره و ارائه به مرجع نظارت در موعدمقرر.

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حقتعيين وكيل و حق توكيل بغير.

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامععلمي داخلي و خارجي.

8-13- اجراي طرحها و برنامههاي تخصصي در چهارچوب وظايف انجمن.

9-13- جلب هدايا و كمكهاي مالي.

10-13- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزش به افراد واجد شرايط.

11-13- اتخاذ تصميم درمورد عضويت انجمن در مجامععلمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

ج- بازرسان

ماده 14) مجمععمومي عادي 1نفر را به عنوان بازرس اصلي و 1نفر بعنوان بازرس عليالبدل براي مدت 3سال انتخاب مينمايد.

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 15) وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمععمومي.

2-15- بررسي گزارش سالانه هيئتمديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمععمومي.

3-15-گزارش هرگونه تخلف از مفاد اساسنامه به مجمععمومي.

تبصره :كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هرزمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئتمديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

فصل پنجم گروههاي علمي انجمن:

ماده 16)انجمن مي تواند گروهها و كميتههاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئتمديره تعيين ميشود به فعاليت ميپردازند:

1-  گروههاي تخصصي نظير گروه صنايع ريختهگري، نساجي، فلزات، غذايي و غيره.

2-  كميته آموزش و پژوهش

3-  كميته انتشارات

4-  كميته آمار و اطلاعات

5-  كميته پذيرش و روابطعمومي

6-  كميته گردهماييهاي علمي

1-16- تهيه و تصويب آئيننامه تشكيل گروهها و كميتهها بعهده هيئتمديره انجمن مي باشد كه با استفاده از امكانات لازم انجام ميشود.

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه:

ماده 17)منابع مالي انجمن عبارتند از :

1-17- حقعضويت اعضاء

2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاورهاي

3-17- دريافت هدايا و كمكها

4-17- كليه عوايد و درآمدها انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18) درآمدها و هزينههاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال به تصويب مجمععمومي خواهد رسيد.

ماده 19)كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري ميشود.

ماده 20) هيچيك از مؤسسين يا اعضاء هيئتمديره حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نميتوانند مبادرت به انجام معامله با انجمن نمايند.

ماده 21) كليه مدارك و پروندههاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفترمركزي انجمن نگهداري ميشود و در مواقع مراجعه مراجعذيصلاح در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22) هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب مجمععمومي فوقالعاده انجمن و تاييد اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران معتبر است.

ماده 23)انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارد.

ماده 24)در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمععمومي، همان مجمع هيئتتسويهاي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيئتتسويهموظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظر اتاقبازرگاني و صنايع و معادن ايران به يكي از مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 25) اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل، 25ماده و 20تبصره در جلسه مورخ 17/10/1376 خورشيدي مجمععمومي انجمن به تصويب رسيد.

ضمنا" در جلسات مورخ 17/11/1377 و 11/3/1379 مجمععمومي انجمن يك بند به ماده6 ، يك تبصره به ماده77 و يك سطر به بند6 ماده12 اضافه و تصويب گرديده كه با علامت ستاره مشخص شده است.

همچنين در جلسه 19/11/1379 مجمععمومي فوقالعاده انجمن تبصره سه ماده7 و تبصره پنج ماده10 و تبصره يك ماده12 از اساسنامه حذف گرديد.